PLA D'ACTUACIÓ SOCIAL

El Pla de Transformació aborda una intervenció global orientada al desenvolupament socioeconòmic del barri millorant qualitat de vida de la seva població. Així, doncs, des d'aquesta perspectiva s'estructura el Pla d'Actuació Social que integra diversos àmbits d'intervenció que s'harmonitzen i complementen entre ells.
D'aquest Pla d'Actuació Social se'n deriven els Programes socials, que tenen la seva pedra angular en la Xarxa de serveis d'inserció sociolaboral que té per objectiu la inserció en el món del treball de la població activa del barri, atenent amb especificitat cadascun dels diversos col·lectius (homes, dones, joves i persones amb malaltia mental o drogodependències). Entenent l'ocupació laboral, d'acord amb l'imaginari del treball imperant en la nostra societat, com a eina normalitzadora, integradora i de supervivència de l'individu. Així com a via d'estructuració de la jornada, de sociabilitació, d'identificació i de satisfacció personal. En aquest mateix sentit es treballa el Desenvolupament econòmic local orientat a la dinamització del comerç i negocis de la Mina.
Els programes socials es desenvolupen a través de projectes concrets que treballen en l'atenció i el suport a la conciliació de la vida familiar i laboral, dissenyats per a famílies amb infants i estructurats a partir del treball socioeducatiu. Igual que passa amb els projectes de suport social i educatiu a través de les entitats de la Mina que també fan aquesta tasca educativa en l'àmbit del lleure infantil i juvenil. O, projectes per a la millora de la convivència a partir del suport, l'assessorament i la mediació de les comunitats d'escales, amb l'objectiu de promoure l'organització veïnal, el bon tracte en les relacions socials i el respecte per l'espai comú que es comparteix. Sense perdre de vista els programes orientats a la participació i el desenvolupament comunitari de suport a la comunitat gitana, la constitució d'espais de participació en el desenvolupament del Pla de Transformació, així com l'enfortiment de les associacions del barri.

Els àmbits d'intervenció del Pla d'Actuació Social inclouen alhora actuacions sobre la millora de l'accessibilitat als habitatges i la seva rehabilitació, la construcció de nous equipaments que donin cabuda a les activitats socials, educatives, culturals i esportives de la comunitat, que també contribueixen als objectius generals de millora de la qualitat de vida. Així, com la urbanització de l'entramat viari del barri juntament amb la seva connectabilitat amb els barris de l'entorn i la xarxa de transport públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. O, l'edificació dels pisos de protecció oficial per possibilitar el reallotjament de les famílies afectades per la transformació urbanística.

 

LÍNIES D'ACTUACIÓ