EL CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA

El 13 de juny de 2000 es va constituir el Consorci del barri de la Mina, que respon a la voluntat d’aquestes quatre administracions: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona, d’assolir de forma progressiva i substancial una millora de les condicions de vida de la població del barri de la Mina.
El Consorci és una entitat jurídica pública, de caràcter local, dotada de personalitat jurídica pròpia independent dels seus membres per a la consecució de la seva finalitat

 

FINALITAT I TASCA

La finalitat el Consorci, recollida als seus estatuts, és dirigir, coordinar i executar l’aplicació del Pla de transformació del barri de la Mina. Per al compliment de l’aplicació del Pla, el Consorci té la responsabilitat de portar a terme:

  • La realització d’actuacions en els àmbits educatiu, cultural, d’inserció laboral, social, d’habitatge, seguretat i prevenció.
  • La coordinació i col·laboració per a l’aplicació correcta de les actuacions socials, laborals, culturals, educatives, sanitàries i d’habitatge, que corresponguin a la Generalitat, a la Diputació de Barcelona i a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
  • Les actuacions adreçades al desenvolupament econòmic del sector d’actuació en coordinació amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
  • L’establiment de relacions amb altres administracions, organismes i entitats per al millor compliment de les funcions atribuïdes al Consorci.
  • Les actuacions urbanístiques previstes en el Pla de transformació, previ acord exprés del Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
  • Les actuacions de col·laboració en l’elaboració dels instruments urbanístics que hagi aprovat l’Ajuntament de Sant Adrià i altres administracions o entitats amb competència en aquesta matèria.
  • L’emissió d’informe respecte a les actuacions urbanístiques que es portin a terme en el seu àmbit territorial d’actuació.
  • La previsió de vies de finançament per part de persones o entitats no consorciades.

 

ORGANIGRAMA I ÒRGANS DE GOVERN DEL CONSORCI

Pla de transformació

 

Composició dels òrgans de govern

 

CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA

President:

Hble. Carles Campuzano i Canadés
Conseller
Departament de Drets Socials

 

Vicepresidenta:

Il·lma. Filomena Cañete Carrillo
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 

CONSELL DE GOVERN

El Consell de Govern és l’òrgan superior del Consorci. Està format per vint-i-vuit membres:

• Catorze representants de la Generalitat de Catalunya

Hble. Carles Campuzano i Canadés
President del Consorci del barri de la Mina
Conseller
Departament de Drets Socials

Sr. Oriol Amorós i March
President de la Comissió Executiva
Secretari General
Departament de Drets Socials

Sr. Lluis Torrens i Mèlich
Secretari d'Afers Socials i Famílies
Departament de Drets Socials

Sra. Silvia Grau i Fontanals
Directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Departament de Territori

Sr. Agustí Serra i Monté 
Secretari de l'Agenda urbana i Territori
Departament de Territori i Sostenibilitat

Sr. Josep Armengol Tatjé
Subdirector General de Coordinació Urbanística
Departament de Territori
 
Sr. Juan Jose Torres López
Director Gral del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Sra. Sonia Andolz i Rodriguez
Directora general d’Administració de Seguretat
Departament d’Interior

Sr. Joan Jaume i Oms
Secretari d’Administració i Funció Pública
Departament de Governació

Sra. Raquel Garcia i Sevilla
Directora General d’Atenció a la Família i la Comunitat Educativa
Departament d’Ensenyament

Sra. Adelaila Moya i Taulés
Directora General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural
Departament de Cultura

Sra. Carmen Cabezas i Peña
Secretaria de Salut Pública
Departament de Salut

Sra. Maria del Carmen Alcaraz Martinez
Directora de Serveis
Departament d’Economia i Hisenda

Sr. David Rodriguez i Gonzàlez
Secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran
Departament de Presidència

• Vuit representants de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Il·lma. Filomena Cañete Carrillo
Vicepresidenta del Consorci del barri de la Mina
Alcaldessa

Sr. Andrés Pozo Cueto
Regidora

Sr. Rubèn Arenas García
Regidor

Sr. Jose A. Gras Iñigo
Regidor

Sr. Francisco Vargas Porras
Regidor

Sra. Irene Aldabert González
Regidora

Sra. Cristina Obregón Plaza
Regidor

Sra. Irene Pardo Romera
Regidora

• Tres representants de la Diputació de Barcelona

Il·lma. Sra. Alba Barnusell Ortuño
Presidenta delegada de l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Diputació de Barcelona

Sra. Estrella Argüelles Busto
Coordinadora de l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Diputació de Barcelona

Sr. José Muñoz Luque
Gerent de Serveis de Benestar Social
Àrea d’atenció a les Persones
Diputació de Barcelona

• Tres representants de l’Ajuntament de Barcelona

Il·lma. Sra. Laia Bonet Rull
Vocal

Il·lma. Marta Villanueva Cendán
Vocal

Il·lm. Sr. David Escudé Rodriguez
Vocal

• Secretaria

Sra. Núria Giralt i Page
Secretària
Lletrada de l'Assessoria Jurídica
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Generalitat de Catalunya

• Assistents

Sr. Juan Luis Rosique Pérez
Gerent
Consorci del barri de la Mina

 

COMISSIÓ EXECUTIVA

Li correspon la direcció immediata i l'administració ordinària. Està formada per sis membres:

• Tres representants de la Generalitat de Catalunya designats pel titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Sr. Oriol Amorós i March
President de la Comissió Executiva
Secretari General
Departament de Drets Socials

Sr. Lluis Torrens i Mèlich
Secretari d'Afers Socials i Famílies
Departament de Drets Socials

Sr. Jaume Fornt i Paradell
Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Departament de Drets Socials

• Tres representants dels ens locals (Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona).

Il·lma. Filomena Cañete Carrillo
Vicepresidenta del Consorci del barri de la Mina
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Sra. Estrella Argüelles Busto
Coordinadora de l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Diputació de Barcelona

Il·lm. David Escudé Rodríguez
Vocal
Ajuntament de Barcelona

• Secretaria

Sra. Núria Giralt i Page
Secretària
Lletrada de l'Assessoria Jurídica
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Generalitat de Catalunya

• Assistents

Sr. Juan Luis Rosique Pérez
Gerent
Consorci del barri de la Mina