Plec tipus de clàusules administratives particulars que regeix els contractes d'obres que s'adjudiquin en procediment negociat.

Plec tipus de clàusules administratives particulars de la contractació, per procediment negociat de serveis.

Plec tipus de clàusules administratives particulars que regeix la contractació d'obres que s'adjudiquin en procediment obert.

Plec tipus de clàusules administratives particulars de la contractació, per procedimetn obert, de serveis.

DOGC - Núm. 6402 – 21.6.2013

Resolució de l'òrgan de contractació del Consorci del barri de la Mina d'aprovació dels nous plecs tipus de clàusules administratives particulars pels que hauran de regir les licitacions mitjançant procediments obert i negociat, dels contractes d'obres i els contractes de serveis.

BOP Divendres, 21 de juny de 2013

.